Daken worden minder zwart

“Daken zullen in de toekomst minder zwart zijn. In de steden maakt het dakzwart ruimte voor dakbegroeiing en witte daken.” Dat zegt Peter Teeuw, SMART Architecture, Faculteit Bouwkunde TU Delft, in het expertpanel van Stedebouw & Architectuur over de toekomst van het dak.

Peter Teeuw
Meer groen, maar minder energie-opwekking. Volgens Teeuw zijn de daken in de stad relatief (te) klein voor energieopwekking. “Gevels zullen in de stad echter steeds meer worden ingezet om duurzame energie op te wekken.”

Tweede maaiveld
Volgens Teeuw wordt in het stedelijk gebied het tweede maaiveld een algemeen goed. “Het tweede (mogelijk groene) maaiveld maakt het verschil tussen dak en begane grond minder zichtbaar. In de stad worden de daken ook gebruikt voor functies waarvoor op de begane grond geen ruimte is, zoals recreatie (parken) en voedselvoorziening (stadslandbouw). In de minder dicht bebouwde gebieden zullen de daken juist steeds meer gebruikt worden voor het opwekken van duurzame energie.”

Beweegredenen
Peter Teeuw: “De belangrijkste beweegredenen voor het vergroenen van de daken zijn van economische aard. Maar ook de politiek speelt een belangrijke rol. Het reageren op klimaatveranderingen (klimaatadaptatie) en het afzwakken van de effecten hiervan (mitigatie) geven de doorslag. Dit wordt gewoon een noodzaak. Doordat het bijvoorbeeld vaker zal voorkomen dat heftige regenbuien in relatief kortere tijd voor veel wateroverlast zorgen, moeten er oplossingen komen om deze piekbelasting (van water) tijdelijk te bergen. Begroeide daken, die de pieken afzwakken en bovendien de waterafvoer verminderen, zullen in vergelijking met de alternatieven een relatief goedkope – en dus economisch aantrekkelijke – oplossing zijn. Zeker in de stedelijke gebieden waar ruimte schaars is.”

Tegengaan van hittestress
Peter Teeuw: “Omdat er vanwege de klimaatadaptatie veel meer ruimte voor oppervlaktewater nodig is – tenminste als we schoon oppervlakte water willen hebben – wordt de ruimte nog schaarser en zal het dakgebruik toenemen. Het tegengaan van hittestress in steden zal steeds meer onderdeel van de politieke agenda worden. Hierbij is het inzetten van dakbegroeiing, maar ook van witte dakfolies, één van de meest effectieve opties. Immers de hittestress wordt veroorzaakt door de toename van verharding, het dakoppervlak in een stad is een relatief groot potentieel om het verharde oppervlak te verminderen. Ook het tegengaan van de fijnstofproblematiek zal politiek in het voordeel van dakbegroeiing werken.”

Bron: stedebouwarchitectuur Wijnand Beemster

De hoofdtekst van het nieuwsbericht


Datum: 24-07-'12

Terug naar overzicht